Politikere som ikke vet hva de gjør…

Undervisningstilbudet i norge er ikke lenger så likeverdig som en vil ha det til. At forskjellene er så store kommunene imellom, ser ikke ut for å gjøre inntrykk på kommunalminister jan tore sanner (h). Han ønsker ikke å uttale seg om disse forskjellene. Kan det være fordi han synes det er uproblematisk? Det er det nemlig ikke.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lukker øynene for en ubehagelig sannhet

Politikere som ikke vet hva de gjør…

Han provoserte mange, kommunalminister Jan Tore Sanner (Høyre), da han i juni på representantskapsmøtet i Utdanningsforbundet nektet å uttale seg om de betydelige forskjellene som fins i ressursinnsatsen i skolesektoren mellom sammenlignbare kommuner, og i hvilken grad disse ulikhetene er forenlig med Opplæringslovens krav om et likeverdig skoletilbud til alle. Denne ansvarsfraskrivelsen fra Sanners side fikk meg til å undersøke hva de ulike partiene mener om det som kommunalministeren ikke ønsket å uttale seg om, og partienes svar har resultert i en serie på ni deler der alle de største partiene gjør rede for hva de mener om skoleskjevhetene, og hvordan de har tenkt å rette på dette (hvis de i det hele tatt har tenkt å rette på det da…) Her er det som Jan Tore Sanner nektet å kommentere, og som skapte stor furore: 

I Norge er det betydelige forskjeller når det gjelder ressursinnsats per elev i skolen. Forskjellen mellom kommunene dokumenteres gjennom de såkalte Kostra-tallene (KOmmune-STat-RApportering) som er statistikker over ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Kostra-tallene viser at forskjellene er store i skole-Norge; i en kommune kan det for eksempel være tre ganger så mange elever per lærerårsverk som i en annen sammenlignbar kommune. 

Historisk har målet om et likeverdig skoletilbud vært en viktig oppgave for majoriteten av norske politikere, men de siste tiårene har det skjedd en endring mht. dette. Visjonen om et likeverdig skoletilbud fins fremdeles, men like fullt ser vi at politikere tilsynelatende handler i strid med denne likhetstanken. Regjeringen vil f.eks. ha mindre statlig styring samtidig som de påstår at de ønsker å opprettholde et likeverdig skoletilbud. Slikt harmonerer dårlig.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) synes ikke det er noe problem at det fins betydelige forskjeller mellom kommunene når det gjelder skole

Da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fikk spørsmål om dette på representantskapsmøtet i Utdanningsforbundet i juni, svarte han svært unnvikende på problemet. Han ville helt enkelt ikke uttale seg om skolesektoren, i stedet snakket han varmt om hvor viktig det var å la kommunene bestemme selv når det gjelder reguleringsplaner, bygging av verandaer og uthus. De store ulikhetene kommunene imellom innen skolesektoren ville han ikke si noe om, enda han flere ganger ble utfordret på akkurat det punktet. 

At Jan Tore Sanner ikke vil si noe om hvordan de store forskjellene kommunene imellom kan være forenlig med visjonen om et likeverdig skoletilbud for alle, er uforståelig. Det er jo Sanner som i kraft av å være kommunalminister, er den som bestemmer hvor mye den enkelte kommune skal ha lov til å prioritere innen ulike ansvarsområder. At Sanner ikke ønsker å uttale seg om de store skoleforskjellene, er neppe tilfeldig for en som tilhører et parti som stadig forfekter selvstyre og selvbestemmelse.

Men gir den store lokale kommunale friheten et likeverdig skoletilbud for alle? Personlig er jeg overbevist om at regjeringens kurs vil øke forskjellene i skole-Norge. I så fall har norske politikere forlatt en holdning og et verdisyn som alltid har vært sterkt forankret i vårt demokrati og vår lovgivning. Slike politikere vet ikke hva de gjør!

PS! I tiden frem mot valget vil de ni største partiene gjøre rede for sin holdning til dette (på johnsteffensen.no), hvordan partiene ser på de store kommunale skoleforskjellene – og i hvilken grad partiene synes at ulikhetene er forenlig med visjonen om et likeverdig skoletilbud for alle. Første parti ut er VENSTRE. (Kommer…)

La andre få vite om dette innlegget..