Venstre mener at gode lærere er viktigere enn antall elever per lærer

Dette sier partiene om skole venstre

Parti nr 1: Venstre

Jeg har utfordret de ni største partiene til å fortelle hva de tenker om de store forskjellene som fins i kommunenes ressursbruk i skolen. Lærertettheten kan være tre ganger så høy(!) i en kommune sammenlignet med en annen. Lærertettheten går på hvor mange elever skolene har per lærer, eksempelvis 27 elever per lærer – mot 9 elever per lærer. Alle partiene har svart på disse spørsmålene: 

♦ Hvilke likeverdighetsutfordringer ser partiet når det gjelder de enorme forskjellene i ressursbruken kommunene imellom?  
♦ Hvor godt samsvarer disse store forskjellene med Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring»?   
♦ Hva vil partiet eventuelt gjøre for å minske de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder ressursbruken i skolen?

I denne artikkelen er det partiet VENSTRE som svarer, ved kommunikasjonsrådgiver Astrid Hårstad:

«Venstre mener det er viktig for lokaldemokratiet at de folkevalgte lokalt skal kunne prioritere ressursbruken opp til et visst punkt. Samtidig skal staten sørge for at grunnmuren i velferdsstaten blir ivaretatt. Et eksempel er antall lærere pr elev mot kvaliteten på skolen. Kommuner med høyest elevtetthet i skolen har 11,7 elever pr. lærer. Hos dem er det 49,5% som går over til høyere utdanning, som er litt i øvre kant av gjennomsnittet. I kommunen som har færrest elever pr. lærer (med 6,5 elever pr lærer) går 44,8 prosent over til høyere utdanning.

Det samme ser du hvis du sammenligner tallene for hvor mye penger hver kommune bruker på elevmassen, opp mot hvor mange som fullfører vgs. Her er det ingen sammenheng mellom hvor mye penger man bruker, og hvor mange som fullfører. Grunnen til dette er at det er mange ulike årsaker til hvorfor folk ikke fullfører utdanningen sin, som ikke bare er knyttet til hvor mye penger som blir brukt fra kommunene. Dette handler om ressurssterke- og svake foreldre og nærmiljøer, og hvor dyktige lærerene er på hver enkelt skole. Venstre har foreslått en rekke ordninger for å utjevne disse forskjellene. Vi mener at alle barn har rett på like muligheter til å kunne utvikle seg selv. 

I henhold til forskning viser det seg at gode lærere er viktigere enn antall elever pr. lærer. Derfor har vi sammen med Regjeringen fått til et lærerløft. Her skal utdannelsen til lærere bli bedre, det skal bli muligheter for etterutdanning for utdannede lærere, og ikke minst vil vi få gjort noe med de 9000 ufaglærte som underviser i norsk skole.»

Min* kommentar til Venstres svar:

Det er interessant å se hvor markedsorientert Venstres svar er med tanke på ressursbruken i skolen. Når Venstre viser til hvor mange elever som går over til høyere utdanning sammenlignet med hvor mange elever det var per lærer før elevene begynte på videregående skole, er dette en cost-benefit-tenkning (kostnad-nytte analyse) som jeg ikke forestilte meg at Venstre forfektet til de grader. Det fins mange fag og fagområder som ikke får samme oppmerksomhet og økonomisk oppfølging, fordi disse fagene ikke har samme status når det gjelder videreutdanning. Dette er fag jeg trodde Venstre ville se viktigheten av, men Venstre synes å ha et uventet sterkt fokus på hvor mye en får igjen for pengene målt i hvor mange elever som fullfører videregående skole. Men det fins andre måleindikatorer også… Les for eksempel: «Mindre elevgrupper ga betydelig bedre karakterer»  Venstre viser videre til en kommune som gjør det noe dårligere med tanke på hvor mange som går over til høyere utdanning. At prosentandelen for denne kommunen er lavere enn gjennomsnittet, kan etter min mening også ha andre årsaker enn de som Venstre trekker frem. Det er ikke utenkelig at det å ta høyere utdanning oppleves mer strabasiøst enn det er for ungdom i tettbygde strøk med et godt utbygget skoletilbud. Store avstander mellom kommunen og aktuelle utdanningssteder kan spille en rolle. At Venstre ønsker «å få gjort noe med de 9000 ufaglærte som underviser i norsk skole», er prisverdig. 9000 ufaglærte er et vanvittig høyt antall, og småkommuner med forholdsvis få innbyggere og få elever er trolig blant dem som har en forholdsvis stor andel ufaglærte lærere. Håper at Venstre får flere partier med seg på denne snuoperasjonen. For det trengs!

* «Min» dvs. John Steffensen, er partipolitisk nøytral og har aldri vært medlem av noe parti. Jeg forsøker å kommentere partisvarene ut fra min profesjon som lærer. Jeg har 38 års skoleerfaring i Bergen kommune. 

Hva er din kommentar til det Venstre mener…?

Har du noen tanker om forskjellen i ressursbruken i skolen kommunene imellom, eller hvordan Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring» rimer med disse ulikhetene, eller har du noen tanker om det som ovennevnte parti sier? Bruk gjerne «Leave A Comment»-feltet lenger nede.   

Neste parti: SENTERPARTIET (Kommer…)

La andre få vite om dette innlegget..