Tjenestepensjon som forsvinner

Samordning med tap.

Om pensjon

«Offentlig ansatte født fra 1944 til 1962 taper tjenestepensjon for hvert år de arbeider etter fylte 67 år. Dette er konsekvensen av reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon som ble innført ved pensjonsreformen i 2011, populært kalt ‘Samordningsfellen’. I tillegg svekker samordningsreglene det viktigste formålet for pensjonsreformen, nemlig at flere skal stå lenger i arbeid. Dette kom fram på landsstyremøtet i Pensjonistforbundet på tampen av 2019.

De som rammes får ingen tjenestepensjon selv om de har arbeidet i 30 – 50 år

Samlet årlig pensjon kan for eksempel bli 20 prosentpoeng lavere som prosentandel av sluttlønn om en arbeider til 73-74 år sammenlignet med en som slutter ved 67 år. Da Stortinget behandlet samordningen i 2011, var verken konsekvensene for dem som rammes, eller de samfunnsøkonomiske virkningene belyst.»

Ovenstående er sakset fra bladet «Pensjonisten» (v/ Pensjonistforbundet) – januar 2020

Serien «Sakset» er ny spalte på johnsteffensen.no. En klipprunde om hva andre medier melder.

La andre få vite om dette innlegget..