Sosialistisk Venstreparti vil ha maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn

Sv dette sier partiene om skole

Parti nr 7: SV

Jeg har utfordret de ni største partiene til å fortelle hva de tenker om de store forskjellene som fins i kommunenes ressursbruk i skolen. Lærertettheten kan være tre ganger så høy(!) i en kommune sammenlignet med en annen. Lærertettheten går på hvor mange elever skolene har per lærer, eksempelvis 27 elever per lærer – mot 9 elever per lærer. Alle partiene har svart på disse spørsmålene:

♦ Hvilke likeverdighetsutfordringer ser partiet når det gjelder de enorme forskjellene i ressursbruken kommunene imellom?  
♦ Hvor godt samsvarer disse store forskjellene med Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring»?   
♦ Hva vil partiet eventuelt gjøre for å minske de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder ressursbruken i skolen?

SOSIALISTISK VENSTREPARTI svarer, ved Tine Søderstrøm Knutsen:

«Som mål for skolen har SV at alle barn skal ha like muligheter til læring. Det har de ikke i dag. Det fins store ulikheter i ressursbruken i skolen. Dette bidrar til større forskjeller, ulikt utgangspunkt og ulike muligheter for elevene. For å gjøre noe med denne utfordringen foreslår SV en norm for lærertetthet med maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 20 elever per lærer på 5.-10.trinn. For å kunne virkeliggjøre en slik ressursnorm i kommunene må dette følges opp med økonomiske midler.

Dagens regjering struper kommuneøkonomien som fører til at lokalpolitikere må ta tøffe valg. Dårlig kommuneøkonomi rammer mange, blant annet elever. Derfor har SV foreslått i sitt alternative statsbudsjett å styrke kommunesektoren med om lag 5 milliarder kroner. Slik får vi finansiert normen for lærertetthet som igjen vil gjøre noe med forskjellene i ressursbruken i skolen. 

SV er motstander av stykkprisfinansiering som kan høres fint ut i teorien, men når man ser på hvordan de som trenger det mest, rammes av denne markedstenkningen, er det lite ved stykkprisfinansiering som bidrar til rettferdighet og likhet. At alle skoler får tildelt like mye penger pr. elev, kan høres rettferdig ut, men det er bare slik at antall elever i liten grad påvirker hvor store utgifter en skole har.» 

Min* kommentar til SV sitt svar:

SV går inn for økt lærertetthet og skal ha ros for at de tallfester hvor høy denne skal være. Ingen andre partier går inn for så høy lærertetthet som SV. Kristelig folkeparti er også ambisiøse, men har et stykke igjen til SV sitt nivå. Normen med maks 15 elever per lærer på småtrinnet og maks 20 elever per lærer på mellom- og ungdomstrinnet er glimrende. SV mener at kommunene må få tilført økonomiske midler som gjør det mulig å nå dette nivået. Kritikerne vil hevde at det er lett å komme med løfter når sannsynligheten er liten for at partiet skal kunne få stor nok oppslutning til å kunne gjennomføre planene. Men SV har sittet i regjering før, og det er lov å håpe på at de kan øve innflytelse der, hvis de kommer i posisjon flere ganger. På den annen side fikk ikke SV gjort noe særlig med lærertettheten da de satt i regjering for litt siden, og dermed kan løftet fortone seg som valgflesk. Men tanken er i hvert fall god, og behovet for økt lærertetthet er definitivt nødvendig i norsk skole, øver hele fjølen – ikke bare i grunnskolen.

SV er ikke tilhenger av stykkprisfinansiering og argumenter for dette. Det er ikke vanskelig å følge partiets tankegang, i hvert fall for dem som har erfaring fra klasserommet. Elevmassen er uensartet, og det er store forskjeller fra skole til skole og fra kommune til kommune. Stykkprisfinansiering er derfor ingen god løsning, selv om den på papiret kan synes grei nok. Det er bra at SV sier klart og tydelig nei til en slik form for finansiering.  

* «Min» dvs. John Steffensen, er partipolitisk nøytral og har aldri vært medlem av noe parti. Jeg forsøker å kommentere partisvarene ut fra min profesjon som lærer. Jeg har 38 års skoleerfaring i Bergen kommune.

Hva er din kommentar til det SV mener…?

Har du noen tanker om forskjellen i ressursbruken i skolen kommunene imellom, eller hvordan Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring» rimer med disse ulikhetene, eller har du noen tanker om det som ovennevnte parti sier? Bruk gjerne «Leave A Comment»-feltet lenger nede.

Neste parti: KRISTELIG FOLKEPARTI (Kommer…)

La andre få vite om dette innlegget..