– Fantasi er viktigere enn kunnskap, skrev Albert Einstein. Men hvem tok lærdom av det…?

Geniet albert einstein konkluderte med at fantasien er viktigere enn kunnskap. Stikk den! Www. Johnsteffensen. No

Einstein skrev at fantasi er viktigere enn kunnskap… 

«Fantasi er en reell faktor i all vitenskapelig forskning,» sa Einstein. Likevel blir dette nedprioritert i norsk skole. Forstå det den som kan! 

«Fantasi er viktigere enn kunnskap» skrev Albert Einstein, en av det 20. århundrets største vitenskapsmenn. I «Cosmic Religion» (1931) skrev han bl.a. følgende: «Fantasi er viktigere enn kunnskap, for kunnskap er begrenset, mens fantasi omfatter hele verden, stimulerer fremgang og gir fødsel til evolusjon. Fantasi er en reell faktor i all vitenskapelig forskning.» 

Dessverre virker det som om mange har glemt det som vitenskapsguruen Albert Einstein forfektet, han som ga oss relativitetsteorien og masseenergiloven. I vår tids norske skole er det kunnskap som gjelder, og fantasien som er på vikende front . I skolen har praktisk-estetiske fag blitt kraftig redusert, fra 19,7% i 1974 til 12,5% i dag. Og ikke bare det, langt ned på barnetrinnet har mange av de «praktiske» fagene blitt mer teoretiserte. I Kunnskapsløftet står det at i de praktisk-estetiske fagene skal elevene kunne gjøre greie for, beskrive, forklare, vurdere, sammenligne, skille mellom, informere, undersøke, gjenkjenne, fortelle om, gi uttrykk for og diskutere. Endatil valgfagtilbudet er blitt mer teoretisk enn før. Om en studerer kompetansemålene for fagområdet mat og helse i 10. klasse, forutsetter 12 av 13 kompetansemål skriftlige eller muntlige redegjørelser. For elever som sliter med teori fra før, blir teoretiseringen av de praktisk-estetiske fagene enda et betydelig hinder å måtte forsere.

Noen har tydeligvis innbilt det norske folk at praktisk kunnskap er unyttig med tanke på fremtiden. Dermed har den praktiske kunnskapsformidlingen kommet kraftig på defensiven. Det avsettes i dag mye mindre tid til elever som ønsker å snekre, bygge, lage noe, sy, strikke, synge, tegne, male, leke, danse, dramatisere, klatre, montere, fremføre, bake, spille, svømme, skru osv.

Få nyutdannede lærere har studiepoeng i praktisk-estetiske fag

At de praktisk-estetiske fagene i tillegg er blitt fjernet som obligatoriske fag i lærarutdanningen, og at stadig færre utdanningsinstitusjoner nå tilbyr slike fag, gjør ikke situasjonen bedre for norsk skole. En slik nedprioritering av utdanning gir færre kompetente lærerer, noe som igjen fører til en ytterligere nedgradering av de praktisk-estetiske fagene. I dag er det slik at blant unge, forholdsvis «ferske» pedagoger (de under 30 år) som underviser i kunst og håndverk, har mindre enn 1/3 av disse studiepoeng i faget. På småtrinnet er det bare 1/4 av de unge lærerne som har studiepoeng i praktisk-estetiske fag. Det gjør det heller ikke bedre at Kunnskapsløftet har tatt bort estetisk kompetanse som en viktig forutsetning for læring.

Slik økes læringsevnen og hukommelsen

I en kronikk i Harstad Tidende, 27. september i år skriver professorene Rikke Gürgens Gjærum og Anne Britt Gran bl.a.: «Elever i grunnskolen trenger også læringsformer der de får beveget seg, øvd seg, laget ting, spilt roller. Elever i grunnskolen trenger undervisningsmetoder som taler til et «mangfold av intelligenser», som psykolog Howard Gardner på Harvard University definerer som; logisk-matematisk, sosial, personlig, språklig, kroppslig, naturalistisk, musikalsk og romlig-visuell. Elever får dybdelæring gjennom å gjøre, bruke erfaring og samspille, altså prinsippet om «learning by doing». Det å involvere flere sanser i læringsprosessen øker læringsevnen og styrker minnet. Vi stiller oss undrende til at Kunnskapsdepartementet i så liten grad forholder seg til den omfattende dokumentasjon og forskning som finnes på deres eget felt; hvordan tilegne seg kunnskap, huske den og kunne bruke den.»

Geniet Albert Einstein innså også betydningen av å involvere flere sanser i læringsprosessen. «Fantasi er viktigere enn kunnskap,» konkluderte han. Og det var alvorlig ment fra hans side!

Regjeringen ønsker å holde frem med den teoretiske skolen. Det er feil medisin!

11. oktober i år skal stortingsmeldingen om fornyelse av grunnskolen (Meld. St. 28. Fag – Fordypning – Forståelse) behandles av Stortinget. Selv om Ludvigsen-utvalget foreslo en omfattende omlegging av de praktiske og kreative fagene i skolen, ønsker regjeringen likevel å beholde dagens skolefag uten noen faglige endringer. Forstå det den som kan!

Dette er et oktoberinnlegg som kan gi andeler i Jubelkonken. Klikk på bildet nedenfor:

Dette innlegget kan gi deg andeler i jubelkonken.

For å delta i Jubelkonken, kan du også klikke på denne Facebook-logoen: Facebook - registrering jubelkonken

La andre få vite om dette innlegget..