Jenter best!

Er jenter best alltid?

Hvorfor er jenter best på skolen?

Er jenter best alltid?Jenter best – ingen ting med menneskehjernen tilsier at det skal være slik. Gutter er ikke dummere enn jenter. Karakterstatistikker fra grunnskole og videregående skole viser like fullt jenter best i skolesammenheng. Forskjellene kan delvis tilskrives at jenter blir tidligere modne enn gutter.

Muligens er det også slik at skolesystemet generelt favoriserer nedarvete egenskaper hos jentene. Jenter er ofte mer sosiale, mer pliktoppfyllende og flinkere til å samarbeide enn guttene. Studier på høyskole- og universitetsnivå viser stor dominans av jenter i prestisjefag som medisin, tannlege og psykologi.

Også innenfor mange andre fagområder er jenter best.

Jenter best også på arbeidsmarkedet 

I følge forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet snakkes det om en mannsrolle i krise. Kvinnene har gått fra å være tapere til vinnere – også på arbeidsmarkedet, fordi kvinner har fokus på miljø og mennesker, nærhet og fellesskap, og således kan håndtere kunnskapssamfunnet bedre enn menn. Mannlige arbeidstakere må omstille seg eller tape, for ellers vil kvinnene vinne rent lønnsmessig. I så fall er jenter best også på dette feltet – og det skulle vel bare mangle, hvis en skal få som fortjent…

Jenter best på alle fronter - også i arbeidslivet...På den annen side vil det være meget uheldig om det utvikler seg slik at skeivheten endres ved at tyngdepunktet flyttes for mye. F.eks. ved at kvinner skal kunne ta igjen fordi de ikke er blitt verdsatt nok gjennom århundrer. Som da en leder i lærerlaget uttalte at det var ikke mer enn rett og rimelig at kvinnene nå skulle kunne ta igjen så det monnet. Dermed kunne mennene starte «mannskampen» fra bunnen «og se hvor lett det var». Tusen års kvinneundertrykking hadde i følge lærerlagslederen nå blitt kronet med seier. Omsider hadde kvinnene fått sin rettmessige og vel fortjente plass. De hadde erobret mannens enemerker og bastioner. Jenter best på alle fronter.

Jenter best også for likestillingsombudet

Personlig fikk jeg, som mann, liten respekt for et tidligere likestillingsombud som for flere år siden uttalte at hun ikke ville kjønnskvotere til fordel for menn i kvinnedominerte yrker, som f.eks. førskolelærer. Det var begrunnelsen hennes som ble helt feil. Likestillingsombudet ville ikke ha kjønnskvotering til fordel for menn fordi barnehagene rent historisk var ett av få steder der kvinnene hadde lett for å få seg jobb. Der var ikke mange typiske kvinneyrker. Sa likestillingsombudet den gangen!

Mye kan sies om dette: men det er åpenbart at hun ved den anledning ikke fremstod som noe likestillingsombud, snarere et kvinneombud. Og det var vel ikke meningen med jobben hennes?

Ett er likevel sikkert: I mange sammenhenger er jenter best!

La andre få vite om dette innlegget..