Ingen politikere eller byråkrater har lov til å frata noen retten til å ytre seg!

Innleder mh9002895271

Ytringsfrihet

Offentlig tilsatte har rett til å uttale seg offentlig også i saker som gjelder ens profesjon«Offentlig ansatte har rett til å delta i offentlig debatt»

«Ingen politikere eller byråkrater har anledning til å frata offentlig ansatte deres grunnlovsfestede rett til å ytre seg i aktuelle saker som også gjelder deres arbeidsområde.» Professor Frank Aarebrot er meget tydelig på dette og fortsetter:»Lærere og rektorer må kaste av seg den munnkurven som myndighetene har utstyrt dem med.»

Til bladet «Utdanning» gir Frank Aarebrot følgende råd: «Unngå å nedtegne kritikken på skolens eller kommunens brevpapir, bruk ditt eget private. Unngå å undertegne det kritiske innlegget i avisen eller på nettet med konkret arbeidsplasstilhørighet, som skolens navn. Skriv heller navnet ditt og «lærer» eller «cand.philol». Da kan du ikke tas for å blande kortene på en utilbørlig måte, og det spiller ingen rolle om alle som ser innlegget, vet hvem du er!»

Professoren er opptatt av at fagforeningene må backe opp om ethvert medlem som frykter represalier fra sin arbeidsgiver, f.eks. hvis en arbeidstaker står i fare for å bli fratatt noen av sine borgerrettigheter. Aarebrot hevder at årsaken er at.skolemyndighetene prøver å føre kontroll og kneble såvel lærere som skoleledere: Det er New Public Management (NPM) og Programme for International Student Assessment (PISA) som i følge Aarebrot er «ideologier for mistillit». Professoren synes det er uhørt at det ofte er alle, elevene inkludert, men lærerne unnatt, som står fritt til å uttale seg om skolen og dens tilstand. Dette er ikke i overensstemmelse med ytringsfriheten – og den er grunnlovsfestet!

En annen anerkjent kapasitet på området, professor Jan Fridthjof Bernt (spesialområde offentlig rett), sier til samme blad at «det er ulovlig å pålegge kommunalt ansatte taushetsplikt i form av «offentlighetsreglement» eller lignende.» Han hevder at «behovet for ikke å provosere politisk ledelse, har fått sette altfor stort preg på den faglige virksomheten.»  Begge professorene er samstemte i at profesjonsorganisasjonene (fagforeningene) «må bli mer opptatt av profesjonens rett til å delta i den offentlige debatten!»   

La andre få vite om dette innlegget..