Tenketank erklærer New Public Management for død. Kaller offentlig ansatte «riddere»…

Applaus forside

Tenketank erklærer New Public Management for død:

Essensielt at ledelsen tar de ansattes motivasjon på alvor og anerkjenner og belønner de som vil skape noe nytt

Applaus 310
Tenketanken konkluderer med at «offentlig ansatte er riddere som er drevet av en heroisk overbevisning om å hjelpe andre. » derfor må de ansattes motivasjon omfavnes og taes på alvor.

Det er svært liten plass til å gjøre feil i offentlig sektor, hevder den britiske tenketanken* Nesta i en fersk rapport («Why motivation matters in Public sector innovation» – Desember 2014). Grunnen til at at det er stor frykt for å begå feil i det offentlige, er at politikerne må stå til ansvar, budsjettene må overholdes og at feil kan få store konsekvenser for den enkelte. Derfor er det også blitt enklest å holde fast i status quo. Men den britiske tenketanken, som samtidig erklærer New Public Management ** for død, fremholder at det må være plass til å begå feil i det offentlige, nettopp fordi det å gjøre feil henger tett sammen med det å skape noe nytt, gjøre noe til det bedre, dvs. innovere.

Nesta mener at det skal være plass til å foreta eksperimenter i det offentlige, og at en ved å eksperimentere må ta høyde for at ting også kan gjøres feil. Den britiske tenketanken ser for seg at offentlig sektor skal innovere og eksperimentere i like høy grad som den private sektor. De hevder at det er essensielt at ledelsen anerkjenner og belønner ansatte som vil prøve nye ting, og at de ansatte ikke skal frykte for sine jobber om prosjektet bærer galt av sted. Ledelsen skal anerkjenne, applaudere og belønne nytenkning, evnen og viljen til å forbedre.

Det fins et stort uutnyttet potensial i offentlig sektor, nemlig de ansattes motivasjon, hevder tenketanken.

Nesta erkjenner videre at dersom en skal kunne få en mer effektiv og ikke minst en mer innovativ offentlig sektor, må de ansattes motivasjon tas på alvor og brukes i det daglige arbeidet. Tenketanken innrømmer at størstedelen av offentlige ansatte drives av en rekke indre faktorer, der motivasjon til å hjelpe andre er særlig fremtredende. Rapporten slår fast at offentlig ansatte tidligere har vært ansett som bønder, som utelukkende har vært drevet av ytre faktorer som lønn. Nesta fastslår at så ikke er tilfelle. Tenketanken konkluderer med at «offentlig ansatte er riddere som er drevet av en heroisk overbevisning om å hjelpe andre.» Derfor må de ansattes motivasjon omfavnes og taes på alvor. Det altoverskyggende blir derfor å skape en organisasjonskultur i det offentlige som vektlegger de ansattes motivasjon. Det ligger et stort uutnyttet potensiale i offentlig sektor hvor en i mange år har oversett de offentlig ansattes motivasjon. Motivasjon er i følge tenketanken, nøkkelen til nyvinning i offentlig sektor, og det er viktig at ledelsen tar arbeidstakernes motivasjon på alvor. Nesta går drastisk til verks i sin rapport, de erklærer like godt New Public Management for død.

*) Hva er en tenketank? En tenketank (fra engelsk: think tank) kalles også en tankesmie. Det er et forskningsinstitutt eller en organisasjon som gir råd og ideer om bl.a. politikk, næringsliv, samfunnsutvikling, livssyn og militære spørsmål. Som regel er det tverrfaglige teoretikere og intellektuelle som utfører analysene, og som ut fra disse kommer med politiske råd.

**) Hva er New Public Management? New Public Management (forkortet NPM) er en ideologi for hvordan offentlig sektor bør organsieres. NPM, som oppstod på 1980-tallet i Australia og New Zealand, har som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper hentet fra privat sektor. Privatisering, konkurranseutsetting og belønning for måloppnåelse er blant de bærende prinsipper for NPM. Kritikere hevder at NPM ikke er særlig godt egnet for offentlig sektor, fordi denne ikke uten videre er sammenlignbar med privat sektor hvor målet først og fremst er å tjene penger. Slik er det ikke i det offentlige. Her er målene langt mer komplekse, flertydige og kan vanskelig tallfestes, som det å «sørge for omsorg», «skape læring» etc. NPM vil i følge kritikerne, derfor føre til målkonflikter og mye kontrollbyråkrati, som for eksempel at sykehus vil prioritere de pasientene som de får best betalt for å behandle, og ikke de som ut fra en medisinsk vurdering trenger det mest. 

Les også om NHH-professoren som tar kraftig avstand fra New Public Management her.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..