Rettferdighet. Hva er det… egentlig?

Rettferdighet handler ikke om å ha rett, men å gjøre rett...

Rettferdighet handler ikke om å ha rett, men å gjøre rett...Rettferdighet – ingen enkel sak

Ordet rettferdighet brukes ofte i språket vårt, men begrepet kan være vanskelig å forklare. Rettferdighet rommer så mye, og det spørs på øynene som ser. Alle har en subjektiv oppfatning av hva som er rettferdig, alle har sin egen definisjon. Går en til ordbøker og andre skriftlige kilder, fins det ingen definisjon av ordet rettferdighet.

For å kunne handle rettferdig, må en ha klart for seg hva rettferdighet er. (Ikke bare at noe kan sies å være rettferdig.)

Mer om rettferdighet

Minst to forutsetninger må være oppfylt når rettferdighetsbegrepet blir anvendt; a) noe skal deles og b) det fins noen å dele det på.

Rettferdighet handler ikke om å ha rett, men å gjøre rett. Problemet er at det kan være vanskelig å bli enig om hva som er rettferdig. Det som noen mener er rettferdig, kan andre finne urettferdig. Rettferdighet er alle mennesker opptatt av. Slik har det vært i årtusener. 

Enkelte vil hevde at dersom noe skal oppleves som rettferdig, for eksempel det at to parter ikke kan bli enige om innbyrdes fordeling, så kan en løsning være at rettferdigheten blir definert av utenforstående. En slik nøytral tredjepart vil bli den som fastslår hva som er rettferdig i situasjonen. Denne løsningsmodellen innebærer at partene etter «dommen» ikke lenger kan gjøre krav på å si hva som er rettferdig eller ei. Andre ganger kan det være greit å bli enig om prinsippene som skal legges til grunn for delingen – før individuelle krav eller ønsker blir fremmet.   

De fleste av oss vil gjerne opptre rettferdig. Samtidig ser vi at lik behandling ikke nødvendigvis kan oppleves som noen rettferdig løsning. Rettferdighet kan nemlig også være å dele ulikt. F.eks. hvis noen skal dele, og den ene parten har mye av denne goden fra før av, der den andre ikke har noe eller veldig lite.  

Rettferdighet når det ikke går an å dele midt på

Et godt råd til sist: Skal en dele noe som er vanskelig å dele helt likt, f.eks. en frukt, kan en på forhånd bestemme prinsippene for selve delingen: Den ene deler frukten i to, den andre får velge først hvilken del han/hun vil ha. Ved en slik måte å dele på, vil den første beflitte seg på å dele så likt som mulig, all den tid han/hun vet at det er den andre som skal velge først…

 

La andre få vite om dette innlegget..