En urettferdig og urimelig ordning som bør skrotes

Toleransebeløpet oppleves som en urettferdig og urimelig ordning som rammer afp-pensjonister fra offentlig sektor. Www. Johnsteffensen. No

Det såkalte toleransebeløpet oppleves meningsløst og urettferdig. Stadig flere vil ha det vekk, også de som i sin tid gikk inn for ordningen 

Toleransebeløpet er urettferdig og urimelig og rammer tusenvis av ressurssterke pensjonister…

Avtroppende leder av Unio, Anders Folkestad, tar nå til orde for at regjeringen bør oppheve inntektsgrensen på 15.000 kroner for AFP-pensjonister. Hvis dette blir gjort, kan staten utnytte den betydelige kompetansen som ligger ubrukt blant dyktige lærere som har gått av med pensjon. 

I dag fins det ca 3 000 pensjonerte lærere som aldersmessig og kunnskapsmessig kan være en ressurs i arbeidet med f.eks. å undervise flyktninger i norsk, hvis forholdene legges til rette for det. I dag kan en som har gått av med AFP, bare tjene brutto 15 000 kroner ekstra i året før pensjonen blir redusert. Anders Folkestad tar til orde for at regjeringen må fjerne dette inntektstaket slik at dyktige lærere kan komme tilbake til undervisningen. Ikke minst med tanke på integreringen av flyktninger, kan lærere med kompetanse inne norskfaget utføre et viktig arbeid. – Å kunne snakke og skrive norsk er helt avgjørende dersom flyktningene skal ha en mulighet til å komme i jobb eller utdanning. Vi kan ikke forvente at frivillige skal løse denne oppgaven, sier Unio-lederen.

Blir hardt straffet hvis en tjener mer enn 15 000 kroner ekstra i året

Beløpet som Folkestad viser til, er det såkalte toleransebeløpet som innebærer at dersom en AFP-pensjonist tjener brutto mer enn 15 000 kroner ekstra i året, vil ekstrainntekten få betydning for vedkommendes pensjonsutbetaling. Dersom en AFP-pensjonist tjener mer enn dette bruttobeløpet, vil vedkommendes pensjon bli redusert, som regel med mange flere tusenlapper enn det som AFP-pensjonisten hadde igjen for ekstraarbeidet. Dette er en ordning som ikke omfatter alle i samfunnet, og den oppleves urettferdig. Beløpet har vært uforandret i mange år, det er heller aldri blitt indeksregulert. De eneste som mente seg unntatt fra det rigide regelverket var stortingspolitikerne selv som for noen år siden prøvde seg med et betydelig høyere toleransebeløp enn folk flest. Toleransebeløpet er ikke det samme som et fribeløp. Det er nemlig slik at hvis forskjellen mellom den forventede inntekten og den faktiske inntekten blir mer enn 15 000 kroner, vil hele den faktiske inntekten bli tatt inn i ny beregning av pensjonen og ikke bare den inntekten som overstiger toleransebeløpet.

Mange blir lurt

I følge NAV er det mange AFP-pensjonister som blir lurt av toleransebeløpet. Det første året med AFP går det som regel greit. Har en da tjent maks 15 000 kroner ut over det som var forventet, blir pensjonen ikke avkortet. AFP-pensjonisten tenker derfor at han/hun kan gjøre det samme neste år også, dvs. tjene inntil 15 000 kroner ekstra. Men denne gangen går det ikke bra, for nå tilkommer det feriepenger fra forrige inntektsår, og disse kommer på toppen av de 15 000 kronene AFP-pensjonisten hadde i ekstra arbeidsinntekt. Dermed blir toleransebeløpet brutt, og vedkommende AFP-pensjonist blir sittende igjen med et mindre beløp enn om han hadde latt være å jobbe ekstra. En slik regel oppleves som meningsløs – og ikke minst urimelig.

En urettferdig og urimelig løsning

Det er flott at Unio ønsker å få gjort noe med dette toleransebeløpet, enda de i sin tid var med på å tvinge løsningen gjennom på vegne av offentlige ansatte. Toleransebeløpet bør heves betydelig eller fjernes helt, og det må ikke bare gjelde for lærere som kan tenkes å ta et ekstra tak for å undervise flyktninger i norsk. Det må heller ikke være slik at Unio, med Anders Fokestad i spissen, skyver flyktningene foran seg i kampen for å fjerne en ordning som de aller fleste opplever som en dårlig og urettferdig løsning, et system som fagforeningene i ettertid må ha sett fungerte bedre på papiret enn i virkeligheten. Slik det er nå, tvinges mange ressurssterke og arbeidsvillige AFP-pensjonister til ikke å gjøre noe som helst. Og det er i hvert fall ingen god samfunnsøkonomi.

 

La andre få vite om dette innlegget..