Til ettertanke – Ord for dagen

johnsteffensen.no

johnsteffensen.noDet er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!

Fra DET NYE TESTAMENTET – Paulus’ første brev til Korinterne, 12. kapittel (fra 4. til 31. vers)

Ordet nådegave stammer fra det greske charisma som betyr «gave mottatt av nåde». Det er særlig Paulus som forteller om nådegavene, ikke bare i 1. Korinterbrev (teksten ovenfor), men også i Efeserbrevet (kapittel 4) og Romerbrevet (kapittel 12). Paulus fremholder at selv om gavene er ulike – og oppleves ulike – så er det den ene samme Herre og Ånd som har gitt menneskene disse, gaver som skal være til oppbyggelse, trøst og formaning. Paulus er nøye på å formane menigheten om ikke å bruke gaver ment til intern oppbyggelse, overfor andre som ikke forstår disse (som tungetale uten forklaring eller tydning). Læren om nådegaver kalles karismatikk. Den skiller gjerne mellom overnaturlige og naturlige nådegaver. I den førstnevnte kategorien fins det som mennesker av egen evne ikke har forutsetning for å kunne gjøre, som tungetale, profeti og helbredelse. De naturlige nådegavene er naturlige talenter, evner og anlegg som blir brukt i kirkens fellesskap.  

 

La andre få vite om dette innlegget..