Miljøpartiet De Grønne vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen slik at læreren får tid til å være lærer

Mdg dette sier partiene om skole1

Parti nr 9: De Grønne

Jeg har utfordret de ni største partiene til å fortelle hva de tenker om de store forskjellene som fins i kommunenes ressursbruk i skolen. Lærertettheten kan være tre ganger så høy(!) i en kommune sammenlignet med en annen. Lærertettheten går på hvor mange elever skolene har per lærer, eksempelvis 27 elever per lærer – mot 9 elever per lærer. Alle partiene har svart på disse spørsmålene:

♦ Hvilke likeverdighetsutfordringer ser partiet når det gjelder de enorme forskjellene i ressursbruken kommunene imellom?  
♦ Hvor godt samsvarer disse store forskjellene med Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring»?   
♦ Hva vil partiet eventuelt gjøre for å minske de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder ressursbruken i skolen?

MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG) svarer, ved

«Dette er en vanskelig avveiing. Grunnskolen skal gi et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet skolen befinner seg. Samtidig mener vi det også er viktig med lokalt selvstyre og at de lokale velferdstjenestene organiseres lokalt.

Vårt svar er at vi må få på plass en nasjonal bemanningsnorm som gir økt lærertetthet. Læreren må ha tid til å være lærer. Det vil De Grønne få til ved å innføre flere yrkesgrupper i skolen, som sosionomer, psykologer og andre.

De Grønne vil også ha en bemanningsnorm som sier at gruppene ikke kan være større enn 15 elever per lærer i barneskolen og 20 elever per lærer i ungdomsskolen. Vi har derfor foreslått å bevilge 500 millioner kroner til flere lærere (se vårt alternative statsbudsjett), slik at lærertettheten økes».

Min* kommentar til De Grønne sitt svar:

MDG ivrer for lokalt selvstyre mht. drifting av skole. I så måte slutter de seg til de fleste andre partiene. Deres bemanningsnorm (lærertetthet) er også offensiv og legger seg tett opp til bl.a. SV og Krf. Men De Grønne mener lærertettheten kan økes ved at det åpnes opp for flere yrkesgrupper i skolen. Dette er etter min mening interessant, og tar jeg ikke feil er denne modellen gjennomført i land som det er naturlig å sammenligne seg med. Dersom lærerne gjennom denne modellen kan bli avlastet fra flere av de oppgavene som i dag hører inn under lærerjobben, men som er på siden av det å undervise, vil løsningen trolig oppleves positivt hos de aller fleste. At det slippes til sosionomer og psykologer vil ventelig være til god hjelp for de barna – og foreldre – som trenger profesjonell oppfølgning.

Personlig er jeg ikke tilhenger av lokalt selvstyre i skolen. Jeg er overbevist om at den nesegruse beundring for lokale politikeres evne til å prioritere kommunens skoler, ikke er noen farbar vei. Jeg synes, som tidligere nevnt, at vi har sett nok eksempler på at denne modellen ikke er optimal. De store ulikhetene i ressursbruk på skole er et bevis på at dette ikke fungerer. 

Om De Grønnes foreslått bevilgning på 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett er tilstrekkelig for å øke lærertettheten og ansatte tilstrekkelig mange psykologer og sosionomer i skolene, er jeg tvilende til. Men det får De Grønne (og evt. andre instanser) regne på. Som sagt tidligere i denne serien; det er lett å komme med fagre løfter når en ikke risikerer å måtte iverksette dem. I hvert fall ikke med det første. Den sittende regjeringen er et bevis på at det å ha klare meninger i opposisjon, ikke nødvendigvis betyr at de kan eller vil gjennomføre sine planer når de er i posisjon til å gjøre det.   

* «Min» dvs. John Steffensen, er partipolitisk nøytral og har aldri vært medlem av noe parti. Jeg forsøker å kommentere partisvarene ut fra min profesjon som lærer. Jeg har 38 års skoleerfaring i Bergen kommune.

Hva er din kommentar til det De Grønne mener…?

Har du noen tanker om forskjellen i ressursbruken i skolen kommunene imellom, eller hvordan Opplæringslovens krav om at «grunnskolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring» rimer med disse ulikhetene, eller har du noen tanker om det som ovennevnte parti sier? Bruk gjerne «Leave A Comment»-feltet lenger nede.

Dette var siste parti i serien. Det første partiet, Venstre, kan du lese om her.

La andre få vite om dette innlegget..